Danh Sách Dự Án Đầu Tư 

DỰ ÁN

STT

TÊN DỰ ÁN

ĐVT

QUY MÔ, DIỆN TÍCH

GHI CHÚ

1

Cụm Công Nghiệp Hà Khánh

ha

50,01

 

2

Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh

ha

75,00

 

3

Cụm Công nghiệp Phương Nam

ha

62,65

 

4

Cụm Công nghiệp Vân Đồn

ha

52,58