Quyết Định Về Việc Thành Lập Cụm Công Nghiệp
Cẩm Thịnh / Phương Nam

Được các sở và Nhà Nước Chủ tịch UBND thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành